Wskazówki dla Autorów

Zasady wydawania prac

 1. W Wydawnictwie publikuje się prace zgłoszone do planu wydawniczego, zatwierdzonego przez Senat. W przypadku prac spoza planu zgodę na ich wydanie musi wyrazić prorektor ds. nauki.
 2. Wydawnictwo rozpoczyna cykl wydawniczy w momencie złożenia wniosku o rozpoczęcie cyklu wydawniczego wraz z egzemplarzem pracy.
 3. Wniosek powinien zawierać podstawowe dane, tj.: autora (autorów) pracy, jej tytuł, nakład, objętość oraz źródło finansowania. Na podstawie tych danych oraz dostarczonego egzemplarza pracy Wydawnictwo określi wstępne koszty jej publikacji.
 4. Jednostka zamawiająca ustala wysokość honorariów dla recenzentów i redaktora naukowego prac.
 5. Wszystkie zasady, dotyczące wydawania prac, ich finansowania i rozpowszechniania reguluje Zarządzenie Rektora PCz Nr 109/2007 wraz z załącznikiem.

Przygotowanie maszynopisu (wydruku komputerowego)

 1. Wersja elektroniczna
  • tekst – MS Word wersja 2007 lub wersje wcześniejsze,
  • rysunki – wklejone do pliku, blisko miejsca powołania, maksymalna wielkość 130x200 mm (wraz z podpisem), elementy rysunków zgrupowane,
  • zdjęcia w formacie jpg lub tif, rozdzielczość min. 300 dpi,
  • wzory – zapisane w edytorze równań programu Word; ważne jest, aby w całym tekście oznaczenia były konsekwentnie pisane czcionką prostą lub kursywą.
 2. Dostarczona wersja elektroniczna powinna być wiernym odzwierciedleniem wydruku już po  uwzględnieniu uwag recenzentów. Nośnik elektroniczny powinien być wolny od wirusów.
 3. Dostarczony wydruk powinien być wykonany jednostronnie na papierze formatu A4, czcionką 11-12 pkt; kartki powinny być ponumerowane kolejno.
 4. Pozycje literatury prosimy sporządzać w układzie alfabetycznym lub kolejności cytowań. Opis bibliograficzny powinien zawierać:
  • w przypadku książek: nazwisko autora (autorów), pierwsze litery imion, tytuł pracy, nazwę wydawnictwa, miejsce i rok wydania,
  • w przypadku czasopism: nazwisko autora (autorów), pierwsze litery imion, tytuł artykułu, nazwę czasopisma, rok, numer tomu, wolumin, numery stron.
   Nie zaleca się stosować w zapisie literatury wersalików, pogrubień, podkreśleń i innych wyróżnień.
 5. W przypadku wykorzystania tekstu, ilustracji i tabel dosłownie zaczerpniętych z innych publikacji autor musi uzyskać zgodę właściciela praw autorskich na ich wykorzystanie.
 6. W przypadku publikowania artykułów w czasopismach wydawanych przez Wydawnictwo PCz należy dostosować się do zaleceń dla autorów podawanych na końcu każdego numeru danego czasopisma.